Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste mojim zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov).

Všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb , ku ktorému prichádza na webovej stránke www.kimba.sk (ďalej ako „webová stránka“) alebo na profile KIMBA zázračná labka na sociálnych sieťach.  Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“)najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

 Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď najmä na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané a aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Tieto Zásady Vám poskytujú aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a predstavujú tak splnenie mojej informačnej povinnosti podľa článku 13, ako aj podľa článku 14 Nariadenia týkajúcej sa spracúvania osobných údajov na webovej stránke.

Kto je správcom vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

Správcom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je Ing. Hana Sabová – KIMBA zázračná labka., so sídlom Golianovo 222, 951 08 Golianovo, IČO: 45985413, zapísaný v Živnostenskom registri OÚ NR, č. 430-38933.  Vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov ma môžete kontaktovať na adrese: Ing. Hana Sabová – KIMBA zázračná labka, Golianovo 222, 951 08 Golianovo alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@kimba.sk

Prehlásenie, rozsah, účely a doba uchovávania

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

  • budem spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu a udeleného súhlasu a to po obmedzenú dobu stanovenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožním a budem Vás podporovať v uplatňovaní a v plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam Vaše osobné údaje, ktoré mi sami zveríte cez online kontaktný formulár, a to pre plnenie týchto účelov:

  • pre vaše podrobnejšie informovanie o terapiách a intervencách so psom alebo zelených potravinách a spolupráce
  • pre dohodnutie si schôdzky alebo online stretnutia na základe vášho vyžiadania cez online formulár

Vaše osobné údaje spracuvávam vždy v súlade so zásadou minimalizácie iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu, stanovenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú spracované len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte ma na info@kimba.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou o zásadách spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení, nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, vykonávam spracovanie nezákonne, chcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli Vaše osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – s tým rozdielom, že Vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr.: musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu vás budem informovať e-mailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak budete o tomto podozrení najskôr informovať mňa, aby som mohla moje prípadné pochybenie napraviť.

Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získavam priamo od vás v prípade, ak mi ich samy poskytnete cez kontaktný formulár na webovej stránke, objednaním služieb alebo priamo pri vašej návšteve webovej stránky  (online identifikátory). V prípade, ak si objedná služby obchodná spoločnosť, ktorej ste zástupcom alebo kontaktnou osobu, je zdrojom vašich osobných údajov práve táto spoločnosť.

Komu prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje

V určitých prípadoch mám povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje orgánom verejnej moci alebo iným príjemcom, ktorí sú oprávnení ich spracovávať. K týmto príjemcom patria súdy, orgány činné v trestnom konaní, príslušný správca dane, dozorné orgány (Slovenská obchodná inšpekcia) ako aj Úrad na ochranu osobných údajov. K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete. Vaše osobné údaje sú poskytnuté externým subjektom, ktoré poskytujú služby v oblasti ochrany osobných údajov, webhostingové a e-mail hostingové služby a služby online cloudového úložiska mojej webovej stránky.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Sú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií?

V prípade zverejnenia audiovizuálnych záznamov na profile  Kimba – zázračná labka na sociálnych sieťach budú vaše osobné údaje  prenášané do USA spoločnosti Facebook Inc., ktoré je  prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM. Prenos vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú v súlade s podmienkami používania vyššie uvedených služieb súčasťou zmlúv o poverení so spracúvaním osobných údajov uzatvorených s vyššie špecifikovanými subjektami.

Cookies

Používanie cookies slúži na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok. Vnímam ho ako môj oprávnený záujem, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Moje webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

 

Tieto zásady platia od dňa 16. 9. 2021